Generalforsamling og Zouk-lounge 22. marts

Klik for at se kortet
Hvornår:
22. marts 2022 kl. 19:00 – 21:45
2022-03-22T19:00:00+01:00
2022-03-22T21:45:00+01:00
Hvor:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28
Aarhus 8000
Generalforsamling og Zouk-lounge 22. marts @ Folkestedet | Aarhus | Denmark

D. 22. marts er der generalforsamling kl 19-20, og derefter normal zouklounge.

Program:
19-20: Den årlige ordinære generalforsamling
20-21:45: Fri dans.

§ 7 Generalforsamlingen
7.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sker ved opslag på hjemmesiden/facebookside eller i e-mail til de enkelte medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt oplysning om de i § 7.2 nævnte regler.
7.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det er bestyrelsen pligt at udsende forslagene til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun udsendte punkter kan behandles på generalforsamlingen.
7.3 Alle medlemmer med betalt kontingent har stemmeret.
7.4 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme. Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.
7.5 Ikke medlemmer har kun adgang til at overvære generalforsamlingen, såfremt generalforsamlingen godkender dette.
7.6 Resultatet af generalforsamlingen skal offentliggøres for medlemmerne
7.7 Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§ 8 Generalforsamlingens dagsorden
8.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter
8.1.1 Valg af dirigent
8.1.2 Valg af referent
8.1.3 Bestyrelsens beretning til godkendelse

8.1.4 Forelæggelse af retvisende og revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
8.1.5 Forelæggelse af næste års budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.
8.1.6 Behandling af indkomne forslag
8.1.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.1.8 Valg af revisor
8.1.9 Valg af unge observatører til bestyrelsen jfr. § 6.10.
8.1.10 Eventuelt

Sted: Folkestedet, Lokale 1.1. (på første sal). Ring evt. på klokke eller telefonnummer der fremgår af seddel på yderdøren.

Pris: Gratis.
Men hvis du kommer ofte, bør du overveje at melde dig ind i Aarhus Zoukforening: https://forms.gle/Est9KQDsecw5eC2E6 , eller ved personlig kontakt til Nicky.
Kontingentet er 100 kr for kontingentår 2021, der løber til og med marts 2022.