Vedtægter

§ 1 Netværkets navn
Netværkets navn er Danseparaplyen Aarhus – er stiftet 24. oktober 2019 og er hjemmehørende i Aarhus Kommune.
§ 2 Formål
Netværkets formål er:
– At fremme kendskabet til dansens ”fortræffeligheder”
– At udvikle og styrke samarbejdet mellem danseforeninger i Aarhus.
– At udbrede og fremme kendskabet til og dyrkelsen af de forskellige dansestilarter og den tilhørende musik.
– At arbejde for og fremme et varieret, velfungerende socialt dansemiljø i Aarhus.
– At arbejde for, at danserne i Aarhus får den bedste undervisning samt har de optimale rammer til at udøve undervisning, træning og arrangementer året rundt.
– At støtte udviklingen hos foreningsledere og frivillige hos vores medlemsforeninger
– At repræsentere dansere og danseforeningernes interesser overfor eksterne samarbejdspartnere
§ 3 Medlemskab
Netværket er en almennyttig og folkeoplysende forening og enhver danse- og dansemusikforening i Aarhus, der aktivt vil arbejde for formålet, kan blive medlem ved skriftlig henvendelse til styregruppen og indbetaling af kontingent.
Fortsat medlemskab kræver betaling af det årlige kontingent senest den 1. februar.
Udmeldelse skal ske skriftligt til styregruppen.
§4 Støttemedlemmer
Netværket optager ikke-foreningsbaserede danse- og dansemusikaktører som støttemedlemmer (Eksempelvis danseskoler, undervisere, dansearrangører, orkestre, enkeltindivider etc.)
De har møde- og taleret, men har ikke stemmeret til repræsentantskabsmødet. Samme regler om indmeldelse og udmeldelse som §3.
§ 5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet, der består af op til 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede foreninger, er netværkets øverste myndighed. Repræsentantskabet vælger en styregruppe på 3-5 personer som ledelse mellem repræsentantskabsmøderne.
§ 6 Repræsentantskabsmødet
Der er ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af marts. Alle medlemsforeninger indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel af styregruppen.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før, og endelig dagsorden med bilag udsendes senest 2 uger før.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra det forgangne foreningsår til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Målsætning indtil næste repræsentantskabsmøde til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Forslag til budget – herunder kontingentstørrelse til godkendelse
7. Valg af styregruppe på 3-5 personer for 1 år
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af revisor for 1 år
10. Evt.
Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der ikke er en del af styregruppen.
Hver medlemsforening har møde- og taleret med så mange personer som de ønsker, men har maksimalt 2 stemmer. Kun fremmødte har stemmeret.
Der stemmes ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning ved kampvalg og når dirigenten ønsker det.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal – dog skal der være mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede til at ændre i vedtægterne.
Styregruppen kan indkalde og skal inden 2 uger, hvis mindst 3 medlemsforeninger ønsker det, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 3 ugers varsel.
§ 7 Styregruppen
Hvert år vælges en styregruppe på 3-5 personer, der er netværkets daglige ledelse.
Alle over 18 år er valgbare til styregruppen.
Styregruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig.
Styregruppen nedsætter udvalg efter behov blandt medlemmer og støttemedlemmer til at løse foreningens opgaver. De udarbejder et kommissorium for hvert udvalg og mindst et styregruppemedlem skal deltage i hvert udvalg.
§8 Styregruppens opgaver og virke
Foreningens daglige ledelse varetages af styregruppen. Styregruppens overordnede arbejde fastlægges på det årlige repræsentantskabsmøde.
Styregruppen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det forløbne år beskrives. Styregruppen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Styregruppemøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 styregruppemedlemmer kræver det. Indkaldelse til styregruppemøde sker skriftligt med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert styregruppemøde.
Styregruppen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Styregruppen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af styregruppens medlemmer er til stede.
§ 9 Økonomi
Netværkets regnskabsår er kalenderåret.
Den økonomiansvarlige fører netværkets regnskab og informerer løbende de andre i styregruppen om status.
Regnskabet med resultatopgørelse og balance underskrives af styregruppen og bliver revideret af den valgte revisor, så det endelig regnskab kan medsendes som bilag til repræsentantskabsmødet.
Revisionsprincippet er kritisk revision. Udover revision af årsregnskabet har revisoren ret til løbende at tilse kassebeholdningen.
Styregruppen udarbejder forslag til budget – herunder kontingentstørrelse for medlemmer og støttemedlemmer til godkendelse i repræsentantskabet.
§ 10 Tegningsret
Styregruppen tegner netværket overfor pressen, myndigheder, sponsorer, organisationer, fonde og samarbejdspartnere – herunder den kommercielle danseverden.
Formanden og den økonomiansvarlige tegner i fællesskab netværket økonomisk – dog skal større investeringer herunder køb og salg af fast ejendom godkendes af repræsentantskabet.
Styregruppen kan give økonomisk fuldmagt til udvalg og enkeltpersoner.
§ 11 Opløsning
Netværket kan opløses på to til lejligheden indkaldte repræsentantskabsmøder med mindst 8 ugers mellemrum og hvis ¾ af de fremmødte repræsentanter på begge møder stemmer for det.
Evt. formue skal gives til almennyttige formål i Aarhus – gerne indenfor dans. Det afgøres præcist af det allersidste repræsentantskab.
Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2019
§3 & §4 ændret på repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021