Høringssvar til ny Kulturpolitik for 2021-2024

Aarhus kommune har haft sit udkast til ny Kulturpolitik for 2021-2024 med titlen “AARHUS – MED KULTUREN I HJERTET OG BLIKKET MOD VERDEN”” til høring. Læs udkastet her

DanseParaplyen høringssvar tog udgangspunkt i udkastets målsætninger og anvendte dem til sætte fokus på Amatørkulturen og borgerforslaget om en “Danse- og Kulturpavillon”

Høringssvar

Kultur er også Amatørkultur og er en vigtig medspiller for at

 • alle borgere oplever Aarhus som deres kulturby
 • give flere mulighed for at deltage i positive, kulturelle fællesskaber
 • styrke tilgængeligheden og åbenheden i byens kulturtilbud

Der er brug for at

 • styrke samarbejdet på tværs af kulturaktører
 • arbejde for at nedbryde siloer og fremme dialog
 • have fokus på at fremme kulturel diversitet
 • have fokus på de positive fællesskaber, vi kan skabe med kultur
 • have fokus på kultur, grønne områder og fællesskaber, når vi udvikler både i centrum og oplandet.
 • prioritere rum til kunst- og kulturproduktion, eksperimenter og præsentation

For at

 • skabe rum i byen, der understøtter kreativ leg og udfoldelse
 • bringe kunst og kultur ud i byrummet
 • understøtte børn og unges muligheder for at udfolde sig kreativt og dyrke deres kreative talent
 • styrke kunst- og kulturtilbud i hele byen
 • igangsætte indsatser inden for kultur og sundhed

”Kært barn har mange navne” – Lad os med overstående fremtidige politik for Aarhus få fusioneret understående initiativer til et fælles kulturinitiativ der bliver ført ud i livet

  • Folkets scener – Et initiativ fra ”Sundhed og Omsorg” i 2020
  • Der skal skabes synlige faciliteter i det offentlige rum, så byen lægger op til bevægelse og aktiviteter – fra side 15 i nuværende Sport og Fritidspolitik
  • Danse- og Kulturpavillon – Borgerforslag fra DanseParaplyen Aarhus i 2020

Der blev indsendt i alt 34 høringssvar – se her